Andrahandsuthyrning

Avgift vid andrahandsupplåtelser

Det förekommer att medlemmar under en tid vill hyra ut sin lägenhet. Detta innebär en del extra administration, men även andra belastningar för föreningen och motiverar att en extra avgift tas ut.

Styrelsen har beslutat att, i enlighet med vad som föreskrivs i 6 § i föreningens stadgar från 10 december 2014, debitera en avgift för andrahandsupplåtelse, upp­gående till 10 procent per år av gällande prisbasbelopp. Om en lägenhet upplåts under en del av ett år, beräknas avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten. Del av månad betraktas som hel månad.

När medlem vill upplåta lägenhet i andra hand ska liksom tidigare en ansökan lämnas in till styrelsen. Ansökan går att hämta på föreningens hemsida www.målaren3.se

För ansökan om andrahandsuthyrning tryck här